Citizen Charter

नागरिक वडापत्र

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय

रोल्पा

क्र.सं सेवा 
सुविधाको
प्रकार
पेश गर्नुपर्ने आवश्यक कागजात सम्पर्क 
शाखा/फाँट
सेवा वापत लाग्ने शुल्क

दस्तुर

कार्यसम्पन्न सयम
आयोजनाको सम्झौता गर्ने क) योजना छनौट भएको निर्णयको प्रतिलिपी र पत्र

(ख) नियमानुसार उपभोक्ता भेलाबाट उपभोक्ता समिति गठन भएको पत्र सहितको निवेदन ।

(ग) लागत इष्टिमेट, नक्सा, डिजाइन ।

(घ) सम्वन्धित गा.वि.स.को सिफारिसपत्र ।

योजना र प्राविधिक शाखा निशुल्क सोही दिन
आयोजनाको किस्ता रकम भुक्तानी (क) प्राविधिक मुल्यांकन प्रतिवेदन

(ख) उपभोक्ता समितिको निर्णय प्रतिलिपी सहित प्रमाणित विल भर्पाइ र कागजातहरु ।

 

योजना प्राविधिक र लेखा शाखा निशुल्क सोही दिन
आयोजनाको जाँचपास तथा अन्तिम किस्ता (क­) प्राविधिकको अन्तिम मूल्याकन र कार्य सम्पादन प्रतिवेदन ।

(ख) सम्बन्धित गाबिसको सिफारिस

(ग) उपभोक्ता समितिको निर्णय

(घ) प्रमाणित विल  भरपाई र अन्य कागजात

जिविस वोर्ड स्था.वि.अ., योजना प्र्राविधिक र लेखा शाखा निशुल्क सोही दिन
(घ) वर्गको निर्माण व्यवसाय इजाजत पत्र दिने (क) रु. १०।– हुलाक टिकटसहितको निवेदन र घरेलु उद्योग दर्ता प्रमाण पत्र

(ख) इन्जिनियरिङ एशोसिएशनबाट इजाजत पत्र प्राप्त मेकानिकल इन्जिनियरिङको सिफारिस

(ग) न्यूनतम रु. एक लाख पाँच हजार रुपैया मात्र बैंक व्यालेन्स भएको सिफारिस

(घ) प्राविधिक लेखा र प्रशासनको काम गर्ने कर्मचारीको नागरिकता र शैक्षिक प्रमाण पत्रको प्रमाणित प्रतिलिपी विवरण

(ङ) मेशिनरी औजारको बीमा गरिएको प्रमाण

(च) मेशिनरी औजारको खरिद गर्दाको मु.अ.कर सहितको विल

छ) निर्माण व्यावसायी इजाजत पत्र प्रत्येक आ.व.को चैत्र मसान्त भित्र नविकरण गरिसक्नुपर्ने छ  अन्यथा इजाजत पत्र स्वतः खारेज हुनेछ ।

योजना लेखा र दर्ता चलानी रु ३०००।–

(तिन हजार रुपैया

मात्र)

सोही दिन
(घ) वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजत पत्र नविकरण/ प्रतिलिपी (क) रु. १०।– हुलाक टिकट सहितको निवेदन र नविकरण ÷ प्रतिलिपी गरीपाउँ भनी आवश्यक कागज प्रमाण ।

(ख) स्थानीय निर्माण व्यवसायी संघको सिफारिस

(ग) जिविसलाई बुझाउनुपर्ने शुल्क दस्तुर बुझाएको रसिद ।

योजना शाखा रु. १०००।– म्याद नाघी आएमा दोब्बर दस्तुर र प्रतिलिपीको लागि रु. ५००।– सोही दिन
सिफारिस छात्रबृति बिदेशी मुलकमा जाँदा र स्वदेशका विभिन्न स्थानमा जाँदा चाहिने सिफारिस , आदिवासी जनजाती, दलित सिफारिस (क) रु. १०।– हुलाक टिकटसहितको सिफारिस माग गरेको विवरण सहितको निवेदन

(ख) सिफारिसलाई पुस्ट्याई गर्न आबश्यक कागजात

(ग) सम्बन्धित गाविसको सिफारिस र छात्रबृतिको हकमा सम्बन्धित विद्यालय र आबश्यक परेमा जिविसको सिफारिस

(घ) पासपोर्ट साईजको फोटो २ प्रति

सामाजिक विकास शाखा नियमानुसार सोही दिन
प्रकृति प्रकोप सहायता प्रदान (क) रु. १०।– हुलाक टिकट सहितको क्षतिको विवरण सहित सहायता माग गरेको व्यहोरा खुलाएको निवेदन

(ख) प्रहरी प्रतिवेदन र सम्बन्धित गा.वि.स को सिफारिस

लेखा शाखा र   जि.बि.स. बोर्ड निशुल्क तुरुन्तै
जिल्लाको बस्तुगत विवरण र ब्रोसर उपलब्ध गराउने (क) रु. १०।– हुलाक टिकट सहितको बस्तुगत विवरण र व्रोसर आबश्यक पर्नाको औचित्य सहितको निवेदन जिन्सी/ सूचना शाखा निशुल्क सोही दिन
कोष दुरी प्रमाणीत गरी उपलब्ध गराउने (क) रु. १०।– हुलाक टिकट सहितको माग गर्ने व्यतिm वा संस्थाको निवेदन वा आधिकारीक पत्र सूचना शाखा निशुल्क सोही दिन
१० संघ सस्थाहरु दर्ता/ नविकरण सिफारिस १) रु. १०।– हुलाक टिकट सहितको निवेदन र विधान १ प्रति

२) गैसस महासंघको सिफारिस पत्र

३) नागरिकताको प्रतिलिपीहरु

४) कार्यालय रहने गाविसको सिफारिस पत्र

सामाजिक विकास शाखा नियमानुसार सोही दिन
११ जल उपभोक्ता समिति दर्ता १) रु. १०।– हुलाक टिकट सहितको निवेदन र विधान १ प्रति

२) उपभोक्ता समितिको निर्णय प्रतिलिपी

३) खानेपानी कार्यालयको सिफारिसपत्र

४) गाविसको सिफारिस पत्र

५) टोपोम्याप

प्रशासन शाखा नियमानुसार १ (एक) महिनामा
१२ विभिन्न वस्तु निकासी सम्बन्धी सिफारिस १) रु. १०।– हुलाक टिकट सहितको सम्पूर्ण विवरण खुलेको निवेदन ।

१) नागरिकताको प्रतिलिपी

लेखा शाखा नियमानुसार सोही दिन

नोट: उर्पयुक्त बमोजिम समयमै सेवा सुविधा प्राप्त हुन नसकेमा गुनासो सुन्ने अधिकारी (योजना अनुगमन तथा प्रशासकीय अधिकृत,कोठा नं: ४, फोन नं. ०८६-४४०२८९ )समक्ष गुनासो राख्नु  हुन सेवाग्राहीलाई अनुरोध गरिन्छ ।


Skip to toolbar